logo


Насоки

ЗА РАБОТАТА НА ТУРИСТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО „КАЙЛЪШКА ДОЛИНА”

ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2022 ГОДИНА

 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАЙЛЪШКА ДОЛИНА - ПЛЕВЕН е регистрирано на 21 май 1901 г. на първия събор /конгрес/ на Българското туристическо дружество в София.

През всичките тези вече 116 години то е живяло със заръките на Алеко и Вазов да възпитава своите членове в дух на родолюбие и патриотизъм, да изучават България, за да я обикнат.

В Сдружение „Туристическо дружество „Кайлъшка долина” – Плевен” членуват девет клуба и хор „Кайлъшко ехо”. Стопанисваме три обекта – х. „Среброструй”, х.”Плевен” и Туристически дом „Кайлъка”.

С богатата си спортно-туристическа и обществена дейност, дружеството навлиза в период, когато ще се честват 120 години от неговото основаване и когато ще направим равносметка за стореното през годините.

Демократично по своята природа и цели, дружеството има свои стратегически цели и основни насоки за работа, които осигуряват неговият просперитет като неправителствена организация, чийто основен приоритет е развитието на социалния туризъм.

Формирането на тези цели и насоки поставя жалоните, а конкретните задачи за петгодишния период до 2022 г. маркират усилията на нашите членове.

 I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1. Активно взаимодействие с органите на местната власт структурите на гражданското общество и медиите.

2. Стимулиране на всички форми на пешеходния, коло, воден и ски туризъм.

3. Активизиране работата с подрастващото поколение, с цел подмладяване на членския състав и осигуряване на приемственост за бъдещото развитие на дружеството.

4. Активизиране на работата по обучение на кадри по видовете туризъм и спортовете.

5. Участие в националното движение „Опознай България”, 100-те национални туристически обекти, „Опознай родния край” и „Покорител на 10-те планински първенци.

6. Подобряване на туристическата материална база.

II. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2022 ГОДИНА

1.Утвърждаване на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен като авторитетно и ефективно сдружение на клубовете с активен принос към развитието на гражданското общество..

2.Стимулиране и популяризиране на пешеходния туризъм и планинарството във всичките му измерения.

3.Възпитание в дух на любов към природата и Родината.

4.Утвърждаване на дружеството като основен фактор и деен участник в създаване на необходимите предпоставки за развитието на социалния туризъм в общината и областта.

5.Привличане на млади хора за членове на БТС и включването им в проявите от Календарния план на дружеството и Националния календарен план на Сдружение „БТС”.

6.Обвързване на дружеството с финансовите механизми на държавата и участие в Европейската програма и проекта.

 III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1.Активна позиция предоставяне на експертни становище, за постигане на конструктивен диалог и ефективно взаимодействие с органите на местната власт и местното самоуправление, отнасящи се до предмета на  туристическата дейност.

2.Целенасочени усилия на дружеството по изясняване статута и собствеността на материалната база /х.”Плевен, х.”Козя стена”/.

3.Последователни и целенасочени усилия за осигуряване на финансов ресурс за ремонт и поддръжка  на туристическата база, стопанисвана от дружеството.

4.Развитие на стопански и специализиран туризъм, чрез предлагане на специфични и традиционни туристически продукти.

5.Внедряване на принципа „Пакет услуги срещу членски внос” за преференции на членовете на клубовете към дружеството в нашите обекти.

6.Да се осигури финансов ресурс от областна и общинска администрация, с цел реконструкция и модернизация на нашите обекти.

7.Засилване на диалога със средствата за масова информация на регионално и национално ниво.

8.Партньорство с изявени деятели на ТД „Кайлъшка долина”, историци, общественици, писатели за написване история на дружеството по повод 120-годишния му юбилей.