logo


У  С  Т  А  В 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – ПЛЕВЕН”

Сдружение “Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен” е правоприемник на Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен , основано през 1901 година.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1, ал. 1. /нова/ Сдружение “Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен”, наричано за краткост по-долу ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява клубове по видовете туризъм /пешеходен, коло, воден, ски/, ориентиране, алпинизъм, спелеология, туристически хор, ветерани туристи, клуб на учителите за ученически туризъм и други.

ал.2. Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

ал.3.Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с настоящия Устав, ЗЮЛНЦ и действащото законодателство на Република България.

ал.4.Туристическо дружество “Кайлъшка долина” - Плевен е доброволно, независимо, неполитическо и неправителствено сдружение за социален туризъм, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност, която е съобразена с действащото законодателство, с този устав и с принципите на хуманизъм, демокрация, професионална и спортна етика.

Чл. 2. Туристическо дружество “Кайлъшка долина” - Плевен представлява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местното самоуправление и местната власт, обществени и неправителствени организации, юридически и частни лица, международни организации.

Чл. 3. Туристическо дружество “Кайлъшка долина” - Плевен осъществява своята дейност в полза на общите интереси на своите членове като прилага и осигурява:

1.Свобода на сдружаването и доброволност на членството.

2.Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.

3.Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

4.Задължителност на решенията и нормативните документи на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

5.Стриктно спазване на нормативните актове в страната, отнасящи се до дейността на дружеството.

Чл. 4.  Дружеството членува в Българския туристически съюз, както и в негови подразделения.

Чл. 5, ал. 1.  Наименованието на сдружението е “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – ПЛЕВЕН”.

ал.2. Седалището и адресът на управлението на дружеството е в гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 23а.

ал.3. Символи на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен са:

1.Знаме – зелено с разположен в средата бял еделвайс.

2.Значка – емблема – овална /елипсовидна/ от средата нагоре са два върха в зелен цвят, като на по-високия – десния е изрисуван еделвайс. Под тях е надписът ТД „Кайлъшка долина” – Плевен, а най-отдолу на трикольора е изписана 1901 г.

3.Печат – кръгъл, в средата с еделвайс, а по окръжността надпис:”Туристическо дружество „Кайлъшка долина” – Плевен”.

4.Дружеството има запазени права върху знамето, значката, емблемата и печата.

Чл. 6. Официалният празник на ТД „Кайлъшка долина” Плевен е последният неделен ден на месец май.

ІІ. ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 7. Основната цел на Туристическо дружество „Кайлъшка долина” – Плевен е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в общината в областта на социалния туризъм, като създава условия и предлага възможности и услуги за:

1. Създаване условия за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развлечението и емоционалното обогатяване на личността.

2. Стимулиране, развиване и насърчаване различните видове и форми на туризъм, планинарство, алпинизъм, ориентиране, спелеология и новостите в спортно-туристическата област.

3. Развиване и внедряване на видовете туризъм, алпинизъм, ориентиране и спелеология, като съдейства на държавата и общината в тяхната социална политика за укрепване здравето на населението и особено на младежта.

4. Опазване на природната среда и екологичното възпитание на своите членове, за тяхното възпитание в дух на родолюбие и природолюбие.

5. Привличане на повече хора, включително ученици и младежи в практикуването на пешеходен, воден , коло и ски туризъм, алпинизъм, ориентиране и спелеология, за активен отдих сред природата, в туристически и спортни изяви.

 6. Стопанисване и поддържане на туристическата материална база.

 Чл. 8.  В осъществяване на целите по чл. 7 Туристическо дружество “Кайлъшка долина” - Плевен използва следните средства:

1.Методическо и организационно подпомагане на членовете си и техни органи, клубове и секции.

2.Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им.

3. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица.

4.Изготвя и осъществява изпълнението на Дружествения календарен план за проявите по видовете туризъм, алпинизъм, ориентиране и спелеология.

5.Работи с български и чуждестранни НПО.

6. Участва самостоятелно или в партньорство с общината, НПО, стопански субекти и други в екологични проекти и програми, в програми за увеличаване заетостта.

Чл. 9, ал. 1.  В осъществяване на дейността си Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите по чл. 7 от Устава.

ал.2. Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: Ремонт, строителство, обзавеждане и стопанисване на хижи, домове, спални, заслони, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути, пътеки, пещери, екологични проекти, включително енергийни, залесяване, събиране на билки, гъби и други, издателска, импресарска и рекламна дейност, квалификация и обучение, производство на екипи и съоръжения, туроператорска и турагитска дейност, отдаване под наем и други.

ал.3. Стопанската дейност, осъществявана от дружеството по ал. 2 се подчинява на нормативните актове за съответния вид дейност.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10, ал. 1. Членуването в Сдружение Туристическо дружество „Кайлъшка долина” – Плевен е доброволно. Член може да бъде  всеки български гражданин без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който признава устава и плаща членски внос.

ал.2./нова/ Българските граждани членуват в дружеството като се организират в клубове по пешеходен, воден, коло и ски туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, ветерани туристи, клуб на учителите за ученически туризъм и хор „Кайлъшко ехо”.

ал.3. Приемането на нови членове на дружеството става в офиса му с връчване на членска карта, плащане на членския внос на БТС /туристическата марка/ и вписване в книгата на дружеството.

ал. 4. Желаещите да практикуват организирано някои от видовете туризъм, алпинизъм, ориентиране и спелеология,  се записват за членове на съответния клуб.

Чл. 11. Членството в дружеството се прекратява:

1.По желание на члена, с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на клуба или дружеството.

2.При отпадане.

3.При изключване.

4.При прекратяване на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен.

Чл. 12. Член на дружеството се изключва, когато:

1.Системно нарушава устава на дружеството и не изпълнява решенията на Общото събрание на  дружеството и клуба.

2.Чрез своите действия нарушава нормите на обществения морал и уронва престижа и доброто име на дружеството и клуба.

3.Не заплаща членския си внос в определения срок.

4.Решението за изключване се приема от Управителния съвет на дружеството, който установява наличието на обстоятелствата по предходните т.т. 1, 2 и 3.                                    

5.Решението може да се обжалва от засегнатата страна на следващото събрание на Общото събрание на дружеството.

Чл. 13, ал. 1. Всички членове са с равни права.

ал.2. Всички членове имат право:

-да участват в дейността на дружеството; да избират и бъдат избирани след навършване на 18-годишна възраст и една година след приемането им за членове на дружеството;

-да участват лично във всички случаи, когато се преценява и взема решение за неговата дейност и поведение;

-да се обръща с въпроси, предложения и жалби до всички органи на дружеството и да получава отговор в едномесечен срок.

ал.3. Всеки член е длъжен:

-да спазва устава, както и решенията на органите на управление на дружеството;

-да участва в осъществяването на целите на дружеството;

-да плаща редовно членския си внос.

ІV. УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ

Чл. 14 ал. 1. Основна организационна единица на дружеството е клубът. В него членуват само членове на дружеството.

ал.2. /нова/Към дружеството се изграждат:

-          Клуб по пешеходен туризъм;

-          Клуб по воден туризъм;

-          Клуб по коло туризъм;

-          Клуб по ски туризъм;

-          Клуб по алпинизъм;

-          Клуб по ориентиране;

-          Клуб по спелеология;

-      Клуб на ветераните туристи;

-      Клуб на учителите за ученически туризъм

и в тях се извършва съответната дейност.

Хор “Кайлъшко ехо” е със статут на клуб и обединява членовете на дружеството, занимаващи се с туристическа хорова самодейност.

Към дружеството не може да съществува повече от един клуб по вид туризъм или дейност.

ал.3. Клубовете могат да участват в съответна федерация след решение на Управителния съвет на дружеството.

Клубовете могат да участват в регионални, национални и международни сдружения и обединения с решение на дружественото ръководство.

ал.4. Клубовете могат да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел, със собствени устави, които не могат да противоречат на настоящия устав. Членството в дружеството не засяга тяхната организационна и юридическа самостоятелност, извън задълженията им, определени от този устав.

ал.5. Клубните ръководства водят протоколи от общите събрания на клубовете, от заседанията на клубните и контролните съвети, списъци на членовете на клубовете и документи от проведените мероприятия.

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

                        1.Общо събрание                    /ОС/

                        2.Управителен съвет                /УС/

                        3.Контролен съвет                   /КС/

Чл. 16. ал. 1. Върховен орган на Сдружение Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. В него участват по пет представители от всеки клуб, избрани на отчетните събрания на клубовете за делегати в Общото събрание на дружеството. Пълномощията на делегатите се удостоверяват с протоколи от тези събрания.

ал.2. Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет са по право делегати на събранията на дружеството.

ал.3. Делегатите запазват пълномощията си до следващото отчетно събрание на дружеството.

Чл. 17.  Компетентност на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1.Приема , изменя и допълва устава.

2.Приема други вътрешни актове.

3.Избира и освобождава Председателя на дружеството, който е и Председател на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет, членовете и Председателя на Контролния съвет.

4.Взема окончателно решение по приемането и отпадането на членовете, обжалвали решения на Управителния съвет до Общото събрание.

5.Взема решения за участие в други организации.

6.Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството.

7.Приема основни насоки и програма за дейността на дружеството, в т.ч. видовете дейности и клубове в състава на дружеството.

8.Приема бюджета на дружеството.

9.Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет и ги освобождава от отговорност за отчетната година.

10.Отменя решения на други органи на дружеството, които противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на дружеството.

11.Взема решение за назначаване на лицензиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на дейността на дружеството, съгласно чл. 39 от ЗЮЛНЦ.

12. Взема решения за разпореждане с имуществото на дружеството с квалифицирано мнозинство   2/3 от общия брой на делегатите на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет. /чл. 27, т. 3/       

13.Взема и други решения, предвидени в устава.

Чл. 18.   Правата по чл. 17 т.т. 1,3,5,6,8,9,10,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на дружеството.

Чл. 19.   Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на дружеството и неговите членове. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Те могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки негов член или орган, както и от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква в населеното място, в което се намира седалището на дружеството по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на дружеството, най-малко веднъж годишно. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на дружеството, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 21. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден. Всеки делегат в Общото събрание се уведомява писмено един месец преди провеждането на събранието.

КВОРУМ

Чл. 22. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е законно, ако присъстват повече от половината от избраните делегати на клубните събрания. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 23. Всеки делегат има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се за:

-него, неговия съпруг/а/ и роднини по права линия без ограничения и по съребрена до четвърта степен или по сватство – до втора степен включително;

-юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 24. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на нотариално заверено писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 25, ал. 1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство.

ал.2. Решенията по чл. 17, т.т. 1и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

ал.3. По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред в поканата, не може да се вземат решения.

ал.4. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на дружеството и неговите органи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26. Управителен орган на дружеството е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, който се избира за срок от 5 /пет / години.

За член на Управителния съвет не може да бъде избиран наемател на туристически обекти на дружеството.

Чл. 27. Правомощия на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1.Ръководи дейността между две отчетно-изборни събрания.

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.

3. Взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на членовете на съвета и внася предложения за решения за разпореждане с имущество на дружеството в Общото събрание. /чл. 17, т.12/

4.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на дружеството.

5.Дава съгласие за сключване договори за наем, на трудови договори със служители на дружеството и на граждански договори със сътрудници и консултанти.

6.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на дружеството.

7.Определя реда и организира цялостната дейност на дружеството, включително и правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и носи отговорност за това.

8.Изготвя годишна програма и годишен календарен план за проявите и ги внася за одобрение от Общото събрание.

9.Определя организационната и управленческа структура на дружеството.  

10.Утвърждава структурата, щата и регламента за финансиране на туристическата и спортно-състезателна дейност.

11.Разглежда и се произнася по адресирани до Управителния съвет молби, въпроси, предложения и жалби в едномесечен срок, като взема становището на Контролния съвет.

12.Образува целеви парични фондове.

13.Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, търговски дружества и други органи, организации и частни лица.

14.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 28. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ заседава най-малко веднъж на всеки два месеца. Заседанията му се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика  заседание при писмено искане на една трета от членовете на УС. Ако не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС член.

Чл. 29. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Присъства и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 30. Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите,без решенията по чл. 27, т. 3.

Чл. 31. Управителният съвет може да взема решения и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение е подписано от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 32. Председателят на дружеството е и Председател на УС и се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години. Той осигурява общото ръководство, контрола по изпълнение на решенията на ръководните органи на дружеството, координира дейността на УС и представлява дружеството пред всички лица и органи в страната и чужбина. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната компетентност на ОС, УС или КС.

В негово отсъствие функциите му се поемат от лице, определено от него или УС. Председателят на дружеството не може да  бъде управител на фирма със сходна на дружеството дейност.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. Дейността на дружеството се контролира от Контролен съвет /КС/, който се избира за срок от 5 /пет/ години. Членовете на КС не могат да бъдат щатни служители на дружеството.

КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ:

1.Контролира изпълнението на решенията на ОС и УС.

2.Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на дружеството.

3.Дава заключение по годишния баланс и отчета.

4.Прави проверки и ревизия в дружеството, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, договорни и други дейности.

5. Председателят или членове на КС могат да участват в заседания на УС със съвещателен глас, а в Общото събрание на дружеството с пълен делегатски глас.

6.Дава отчет за дейността си пред ОС, което го освобождава от отговорност за дейността му през отчетния период.

Чл. 34. Заседанията на КС се свикват от Председателя му или по искане на членовете на КС и са редовни, ако на тях присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

V. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 35. Туристическо дружество “Кайлъшка долина” – Плевен осигурява финансови средства за своята дейност и за поддържане и изграждане на база и съоръжения от:

1.Отчисления от членски внос,който се определя от Общото събрание на БТС.

2.Субсидия от държавата и общината.

3.Отчисления от Спортния тотализатор.

4.Дарения, спонсорство, завещания, доброволен труд, томболи и други.

5.Приходи от стопанисване и управление на собствени имоти и вещи.

6.Приходи от допълнителна стопанска дейност, в рамките на целите на дружеството, включително квалификация и преквалификация, организиране на курсове и школи, рекламни и други разрешения от закона дейности, свързани с предмета на основната и нестопанска дейност.

7.От национални и чуждестранни фондове.

8.Други източници.

Чл. 36. ал.1. Имуществото на дружеството се състои от: право на собственост върху недвижими имоти, движими вещи, ограничени вещни права, парични вземания, право на интелектуална собственост и други права. Дружеството разходва имуществото си за постигане на своите цели, с оглед развитието и утвърждаването на видовете туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология и други за подобряване духовното и физическото здраве на нацията;

ал.2. Дружеството предоставя за ползване от клубовете безвъзмездно спортно-технически съоръжения, екипировки, помещения за учебно-тренировъчни занимания и складова база. Цялото имущество, ползвано от клубовете, включително и това, придобито като дарение или предоставено безвъзмездно от други физически или юридически лица, се ползва само за нуждите на съответния клуб и се зачислява в активите на дружеството;

ал.3. Дружеството стопанисва х. „Плевен”, предоставена му от Сдружение „БТС”, съгласно сключен договор за ползване от 2006 г.

Чл. 37. Дружеството не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията на дружеството извън рамките на членските вноски, посочени в устава.

VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. /нов/     Дружеството може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, при условие, че продължи да осъществява общественополезна дейност, в съответствие с устава и законодателството на страната, по решение на 2/3 от присъстващите на Общото събрание на дружеството.

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1.С решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

2.С решение на Плевенски Окръжен Съд, където е регистрирано, в предвидените от закона случаи.

Чл. 40. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация:

1.В случай на прекратяване по чл. 39 т. 1 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.

2.При прекратяване по чл. 39 т. 2, както и когато не е определен ликвидатор от Управителния съвет по предходната точка, той се определя от съда по регистрация.

3.Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на дружеството се извършва по решение на Общото събрание, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

УСТАВЪТ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2001 ГОДИНА; ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ СА ПРИЕТИ С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА: 27.03.2009 ГОДИНА,  15.12.2010 ГОДИНА,15.09.2012 ГОДИНА И 26.04.2013 ГОДИНА.

СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

“КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – ПЛЕВЕН”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Доц. д-р Венци Росманов/