logo


Клуб по пешеходен туризъмПешеходният туризъм започва с откриването на ТД „Кайлъшка долина”  през 1901 г. Провеждат се излети в близките местности, походи във високата планина, които продължават и до днес.

Клубът по пешеходен туризъм провежда походи в Стара планина, Пирин, Рила, Родопите, Странджа, излети в близки местности, в които участват, както членове на клуба, така и други туристи. Целта е повече хора активно да почиват сред природата, да изкачват балканските първенци, да посетят 100-те туристически обекти, да участват повече млади хора.УСТАВ

НА КЛУБА ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ

ТД “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА”-ПЛЕВЕН

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1. Наименованието на Клуба е: “КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН
ТУРИЗЪМ” към Туристическо дружество “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – гр. ПЛЕВЕН.
    Чл.2. Клубът е доброволна, неполитическа обществена организация за туристическа дейност. Той обединява членове на ТД “Кайлъшка долина” Плевен, желаещи активно да практикуват пешеходен туризъм.
            ал.1. Клубът по пешеходен туризъм  може да бъде и юридическо лице.
    Чл.3. Клубът се гради върху общия интерес, обществено начало в ръководството и демократизма, основани на:
            ал.1. свобода на сдружаването и доброволност на членството;
            ал.2. самоуправление, изборност, отчетност и гласност;
            ал.3. равенство на членовете.
 
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

    Чл.4. Клубът работи за популяризирането на пешеходния туризъм сред жителите на града и особено сред учащите се, организира разнообразни туристически прояви и се стреми да създава условия за неговото практикуване.
    Чл.5. Клубът съдейства за укрепване здравето на своите членове и за тяхното възпитание в дух на родолюбие и природолюбие.
    Чл.6. Грижи се за опазване на природата и за екологичното възпитание на своите членове и жителите на града.
    Чл.7. Клубът осъществява походи в планината и излети в околностите на град Плевен.
            ал.1. Походите се организират за два, три или повече дена, съгласно календарния план.
            ал.2. Излетите се организират в почивните дни.
            ал.3. За всеки поход се издава маршрутен лист и ведомост /при субсидиране съгласно календарния план/. Субсидира се мероприятие при наличие на не по-малко от ПЕТ участника от клуба, с редовно отчетен членски внос, туристическа марка и планинска здравна застраховка.
    Чл.8. Клубът по пешеходен туризъм се събира в понеделник, след 17.30 часа в ТД “Кайлъшка долина” – Плевен.
 
ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
    Чл.9. Член на клуба може да бъде всеки български гражданин,  подал заявление за членство в клуба /по приетия образец/  и има постоянен адрес в  Плевенска област.
    Чл.10. Членовете на клуба са индивидуални, без ограничение на възрастта, като право на глас имат лицата над 18 години.
    Чл.11. Членският състав на клуба не може да бъде по-малко от 10 /десет/ души.
    Чл.12. Всеки член на клуба има право:
            ал.1. Да избира и да бъде избиран в ръководния орган на Клуба – КЛУБНИЯ СЪВЕТ и КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ. За членове могат да бъдат избирани и да избират след навършване на 18-годишна възраст.
            ал.2. Да участва лично във всички случаи, когато се преценява и взема решение за неговата дейност и поведение.
            ал.3. Да участва в организираните от Клуба прояви, да ползва от предвидените за дейност клубни средства, както и да ползва дружествена или клубна екипировка и туристическа база.
            ал.4. Непълнолетните членове могат да участват в мероприятията на клуба само с придружител.
    Чл.13. Всеки член на клуба е длъжен:
            ал.1. Да спазва Устава на Клуба и Дружеството, решенията на Клубния съвет и на Общото събрание.
            ал.2. Да участва активно в осъществяване целите и задачите на клуба.
            ал.3. Да плаща редовно членски внос и  туристическа марка.
            ал.4. Да има планинска здравна застраховка.
            ал.5. Да се грижи за опазване на околната среда.
            ал.6. Да съдейства за добрите взаимоотношения между членовете на Клуба.
            ал.7. Да участва в обучение за придобиване на туристически умения.
    Чл.14. Членуването в клуба се прекратява:
            ал.1. Когато не се плати членския внос и туристическата марка.
            ал.2. Когато няма планинска здравна застраховка.
            ал.3. За деяния несъвместими с Устава.
    Чл.15. Членовете на клуба имат право да участват в дружествени, национални и международни мероприятия на Българския туристически съюз.
 
ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 
    Чл.16. ОБЩО СЪБРАНИЕ
            ал.1. Общото събрание се свиква най-малко веднъж на една година от Клубния съвет или по писмено искане на 1/10 от членовете на клуба.
            ал.2. Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват  половината  + 1 от редовно отчетените членове, уведомени 14 /четиринадесет/ дни предварително за дневния ред.
            ал.3. Никой няма право да гласува по решения на въпроси, отнасящи се лично до него.
            ал.4. Общото събрание приема календарния план на клуба, отчета на Клубния съвет, бюджета, избира ръководни и контролни органи и определя техния брой.
            ал.5. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
            ал.6. За изменения и допълнения на Устава е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
    Чл.17. КЛУБЕН СЪВЕТ
Състав: Председател, секретар и трима членове.
            ал.1. Клубният съвет се събира най-малко един път на три месеца и се свиква от неговия председател или по искане на ¼ от членовете му.
            ал.2. Заседанията са редовни, ако присъстват половината + 1 от членовете му.
            ал.3. Решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
            ал.4. Ръководи цялостната дейност на Клуба между две отчетно-изборни събрания.
            ал.5. Изготвя календарния план и бюджета на клуба, предложения за ръководни и контролни органи.
            ал.6. Клубният съвет се избира за срок от 3 /три/ години на Общо събрание.
    Чл.18. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ в състав: Председател и 2 членове.
             ал.1. Контролира финансовата и организационната дейност на клуба.
 
V. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ
 
    Чл.19. Клубът по пешеходен туризъм към ТД “Кайлъшка долина” Плевен се представлява от Председателя на Клуба
    Чл.20. За отделни действия представители на клуба могат да бъдат и трети лица, включително и нечленове на Клубния съвет.
 
VІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
 
    Чл.21. Клубът формира своите приходи от: целеви средства от ТД “Кайлъшка долина”, дарения, спонсорска дейност, томболи и др.
    Чл. 22. Клубният съвет разпределя средствата на  клуба.
    Чл.23. Членският внос и туристическите марки се отчитат  до края на календарната година в ТД “Кайлъшка долина”.
    Чл.24. От средствата, определени за субсидиране на отделни прояви могат да се ползват само членове на Клуба редовно отчели членския си внос и туристическата марка към  ТД “Кайлъшка долина” Плевен и имат планинска здравна застраховка.
 
VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    Чл.25. По спорни въпроси между членовете на клуба по отношение прилагането на този устав е компетентно Общото събрание, а между събранията му – Клубният съвет.
    Чл.26. Забранена е политическата дейност в клуба и използването на мероприятията му за политическа пропаганда.
 
УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА, ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮНИ 1999 ГОДИНА С ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЕТИ НА  ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА 27 ЯНУАРИ 2001 г. , 18 ЯНУАРИ 2003 г., 29 ЯНУАРИ 2006 г. и 25 ЯНУАРИ 2014 г.
УСТАВЪТ Е СЪОБРАЗЕН С УСТАВА НА ТД ”КАЙЛЪШКА ДОЛИНА”- ПЛЕВЕН.         


Галерия