logo


 

Общо събрание - решения

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” – ПЛЕВЕН

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

26.05.2017 г.

Относно: Избор на делегат за Общото събрание на Сдружение БТС.
На  основание чл.17, т.2 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.    Избира за делегат на Общото събрание на Сдружение БТС

Г-н ПЕТКО СТОЙНОВ СТОЙНОВ.

Гласували: За – 42 Против и Въздържали се няма.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

26.05.2017 г.

Относно: ИЗБОР на   Управителен съвет на ТД „Кайлъшка долина”- Плевен
На  основание чл.17, т.3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен и проведеното ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

ИЗБИРА за членове на Управителния  съвет:

1.    Емил Бориславов Борисов

2.    Орлин Николаев Колов

3.    Петко Стойнов Стойнов

4.    Надежда Стефанова Найденова

5.    Красимир Цветанов Григоров

6.    Лидия Димитрова Цанова

7.    Поля Величкова Генчева

8.    Ангел Митков Стефанов

9.    Иван Димитров Димитров

10. Фиданка Ставрева Танева

11. Веселин Николаев Гърков

12. Надя Иванова Генова

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

26.05.2017 г.

Относно: ИЗБОР на Управителен съвет на ТД „Кайлъшка долина”- Плевен
На  основание чл.17, т.3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Определя състав на Управителния съвет от 13 души.

Гласували: За - 41 Против – 1  Въздържали се - 2.

2.Гласуването за Управителен съвет на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен да бъде проведено ТАЙНО.

 Гласували: За - 23 Против – 17  Въздържали - 4.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

26.05.2017 г.

Относно: ИЗБОР на Контролен съвет на ТД „Кайлъшка долина”- Плевен
На  основание чл.17, т.3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Определя състав на Контролния съвет от 3 души.

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

2..Гласуването за Контролен съвет на дружеството да бъде ЯВНО.

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

3. ИЗБИРА за Контролен съвет на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен

1.    Таня Борисова Боева

2.    Илиян Петров Петров

3.    Маргарит Петров Йотов

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

26.05.2017 Г.

Относно: ИЗБОР на Председател на ТД „Кайлъшка долина”- Плевен
На  основание чл.17, т.3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1. Гласуването за Председател на дружеството да бъде ЯВНО.

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

2. ИЗБИРА за Председател на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен

Доц., д-р ВЕНЦИ БОНЧЕВ РОСМАНОВ

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

26.05.2017 г.

Относно: освобождаване от отговорност досегашните: Председател на
дружеството, членовете на Управителния съвет, Председателя  и членовете на Контролния съвет
На  основание чл.17, т.3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Освобождава от отговорност доц.д-р Венци Бончев Росманов – досегашен Председател на дружеството и Председател на Управителния съвет.

2.Освобождава от отговорност досегашните членове на Управителния съвет, както следва:

- Петко Стойнов Стойнов

- Иван Димитров Димитров

- Красимир Цветанов Григоров

- Лидия Димитрова Цанова

- Христо Недялков Тодоров

- Христо Иванов Пенев

- Веселин Николаев Гърков

- Цветомир Пламенов Младенов

- Орлин Николаев Колов

- Фиданка Ставрева Танева

- Надежда Стефанова Найденова

- Георги Иванов Христов

3.Освобождава от отговорност Таня Борисова Боева – досегашен Председател на Контролния съвет.

4.Освобождава от отговорност членовете на Контролния съвет, както следва:

- Маргарит Петров Йотов

- Илиян Петров Петров

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

26.05.2017 г.
 

Относно: приемане НАСОКИ
На  основание чл.17, т.7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Приема насоки за дейността  на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен, мандат 2017 -2022 г.

/насоките са неразделна част от протокола/

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

26.05.2017 г.

Относно: утвърждаване Календарен план за  2017 г.
На  основание чл.17, т.7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Утвърждава Календарен план за проявите на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен през  2017 г.  .

/планът е неразделна част от протокола/

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

26.05.2017 г.

Относно: приемане бюджета 2017 г.
На  основание чл.17, т.8 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Приема бюджета за 2017 г. на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен.

/бюджетът е неразделна част от протокола/

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

26.05.2017 г.

Относно: доклад на Контролния съвет
На  основание чл.17, т.9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Приема доклада на Контролния съвет на ТД”Кайлъшка долина” – Плевен за 2016 г.. /докладът е неразделна част протокола/.

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

26.05.2017 г.

Относно: отчет за работата на дружеството
На  основание чл.17, т.9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

1.Приема отчета за работата на ТД”Кайлъшка долина” – Плевен за мандат 2012-2017 г. /отчетът е неразделна част от протокола/.

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

26.05.2017 г.

Относно: избор на комисии
На основание чл. 17, т.2 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Р Е Ш И:

ИЗБИРА следните комисии:

1.Мандатна комисия за проверка на пълномощията на делегатите, в състав от 3 члена:

1.Председател: Лидия Димитрова Цанова – от Управителния съвет

Членове:

2. Таня Борисова Боева                    – председател на Контролния съвет

З. Роза Любенова Трифонова            –  от  клуба на учителите

 II. Комисия по предложение за бюджет 2017г., в състав от 3 члена:

1.Председател: Тодорка  Въчева         - счетоводител

Членове:

2.Росица Петрова Бешовишка          - от хор „Кайлъшко ехо”

3.Александър Йорданов Киров           -  от клуба по спелеология

III. Комисия по насоките за дейността на дружеството – мандат 2017-2022г.,  в състав от 5 члена:

1.Председател:
Надя Иванова Генова                      –от клуба по воден туризъм

Членове:

2.Андрей Новомиров Василев            - от клуба по пешеходен туризъм

3.Илиян Петров Петров                   - от Контролния съвет

4.Галина Тодорова Кирилова           - от клуба на учителите

5.Орлин Николаев Колов                  -председател клуб по спелеология

IV. Комисия по предложенията за Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, в състав от 5 члена:

1.Председател: Надежда Стефанова Найденова – от Управителния съвет

Членове:

2.Иван Христов Стефанов               - от клуба по пешеходен туризъм

3.Петър Великов Иванов                 -председател клуб по ориентиране

4.Ангел Митков Стефанов              - председател клуб по колотуризъм

5.Емил Бориславов Борисов           - председател клуб по алпинизъм       

V.Комисия по избора, в състав от 5 члена:

1.Председател: Васил Яков Яков        – от клуба по воден туризъм

Членове:

2.Йордан Петров Николчев                 – от клуба по воден туризъм

3.Красимир Цветанов Григоров           – от клуба по ски-туризъм

4.Цветан Венциславов Петров            – председател клуб по ски-туризъм

5.Венелин Пламенов Велков               – от клуба по колотуризъм

Гласували: За - 44 Против и Въздържали се няма.

решения от протокол № 1/26.05.2017 г.